Round table with representatives of media and civil society Platform “Green Macedonia”

ENV.net Macedonia and the Association of Journalists of Macedonia – (AJM), on 30th July 2015, at the Hotel Continental in Skopje organized a round table on the situation in the field of the environment, as a result of (non) implementation of legal regulations in the direction of promotion and improvement of living conditions for all citizens, and (un) consciences of the citizens and institutions about the problems we are facing in the country.

At the meeting, which was attended by representatives of several printed and electronic media and representatives of civil society organizations – members of the Platform for Green Macedonia, we presented the goals and objectives of the second phase of ENV.net project and the website env-net.org, from which one can gain significant regional information and experience. The participants discussed the need for greater and continuous reporting on environmental issues, as well as taking a common position on certain issues related to the environment, sharing experiences from the collaboration of journalists with civil society organizations and vice versa, as well as opportunities for regional networking of environmental and media organisations, (like the Association of Journalists of Macedonia and the Forum of editors in chief)

Conclusions from the meeting for future steps and joint actions and specific projects included a request to the media for more space on national televisions and shows dedicated to environment issues, better cooperation between the Forum of editors in chief and civil society organizations, including a proposal for regional treatment of problems and topics in the field of environment, such as “Feni” in Macedonia, Serbia, Kosovo, Albania, Turkey, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and other issues alike.

From the event participants sent an open appeal to the authorities not to build foundry in the industrial zone in Probishtip, announced by the Prime Minister Nikola Gruevski as foreign investment, because we do not believe in the high environmental standards that Cranfield Foundry company owners are proclaiming. Our message was that we as environmentalists support creation of new jobs, but not at the expense of peoples’ health and the environment.

Furthermore the meeting was used to clarify the announcement on “Eco-conscience of the society” photo-story competition. Support for its implementation has been provided by Pakomak and Zero Waste.

The action is part of the project “Development of the ENV.net in West Balkans and Turkey: giving citizens a voice to influence the environmental process reforms for closer EU integration”, supported by the European Commission.

Sources:

ENV.net&ASM_30.07.2015-0 ENV.net&ASM_30.07.2015-5

www.telma.com.mk/vesti/ekologisti-learnicata-kje-go-zagaduva-probishtip

“Eco-conscience of the society” – photo-story competition for journalists and photographers

On July 10th, 2015 we announced a photo-story competition for all journalists and photographers from Macedonia, from both print and electronic media, titled “Eco-conscience of the society”. The call will be open until 20th, November 2015. The final exhibition of the winners and all submitted works, is envisaged to take place on 5th December 2015. As part of the exhibition we plan to prepare a promotional catalogue.

The competition, part of the ENV.net project, is organized by “4x4x4 Balkan Bridges” from Skopje (www.4x4x4bb.org), and with the support of “Pakomak”, company on packaging and packaging waste (www.pakomak.com.mk), and “Zero Waste”, (www.nulaotpad.com.mk) company on managing batteries and electronic waste.

 

 

Новости од Македонија: јули 2015

Одржана тркалезна маса со претставници на медиумите и граѓанските здруженија на Платформата „Зелена Македонија“

ЕНВ.нет Македонија и Здружението на новинари на Македонија – ЗНМ на 30-ти јули 2015 (четврток), во Хотел Континентал Скопје организираа тркалезна маса на тема состојбите во полето на животната средина како резултат на (не)имплементација на законските прописи во правец на унапредување и подобрување на условите за живеење на сите граѓани, но и на (не)совестa на граѓаните и институциите за проблемите со кои сме соочени во Република Македонија

На средбата, на која учествуваа претставници на повеќе печатени и електронски медиуми како и претставници на граѓански здруженија – членки на Зелената платформа Македонија, беа претставени целите и задачите на втората фаза на ЕНВ.нет проектот, како и веб страна env-net.org, од која можеме да црпеме значајни регионални информации и искуства. Присутните дискутираа за потребата од поголемо и континуирано известувањето за еколошките теми, како и заземање заеднички став по одредени прашања врзани за животната средина, споделување на искуства од соработката на новинарите со граѓанските организации и обратно, но и за можностите за регионално поврзување на еколошките организации и медиумите преку новинарите, и Форумот на главни уредници при Здружението на новинари на Македонија.

Од средбата произлегоа заклучоци за идни чекори и заеднички акции и конкретни проекти меѓу кои барање до медиумите за повеќе простор на националните телевизии за прилози и емисии посветени на животната средина, поголема соработка межу Форумот на главни уредници и граѓанските организации, како и предлог за регионално третирање на проблеми и теми на полето на животната средина, како на пример „Фени“ во Македонија, Србија, Косово, Албанија, Турција, Црна Гора, Босна и Херцеговина, и слично.

Од собирот беше упатен апел да не се гради леарница во индустриската зона во Пробиштип, бидејќи не веруваме во високите еколошки стандарди на кои убадуваат сопствениците на фирмата Кранфилд Фаундри која како странска инвестиција беше најавена од премиерот Никола Груевски. И екологистите се за отворање нови работни места но, не на сметка на здравјето на луѓето и животната средина.

Воедно средбата беше искористена за појаснување на објавениот конкурс на тема “Еко-совест на општеството“, за чија реализација обезбедена е поддршка од страна на Пакомак и Нулта отпад.

Активноста е реализиранана во рамките на проектот “Проширување на ENV.net во земјите од Западен Балкан и Турција: гласот на граѓаните за нивно влијание врз процесот на реформи во областа на животната средина за побрза интеграција во ЕУ“ поддржан од Европската Комисија.

Извори:http://www.telma.com.mk/vesti/ekologisti-learnicata-kje-go-zagaduva-probishtip

 

Објавен конкурсот за фото-сторија на тема „Еко-совест на општеството“

Од 10 јули 2015 во тек е голем награден конкурс на тема „Еко-совест на општеството“ на кој учество може да земат сите медиуми (печатени и електронски) од Република Македонија. Повикот е отворен до 20 ноември 2015. Финалната изложба на наградените како и на сите пристигнати трудови, е планирано да се одржи на 5 декемви 2015. Како дел од изложбата предвидено е да се изработи промотивен каталог.

Конкурсот е во рамките на проктеот ЕНВ.нет, а во организација „4х4х4 Балкански мостови“ од Скопје (www.4x4x4bb.org), и со поддршка на „Пакомак“, друштво за управување со пакување и отпад од пакување (www.pakomak.com.mk) и „Нулта отпад“, (www.nultaotpad.com.mk) друштво за управување со батерии и електронски отпад.