ENV.net in Macedonia: EC Progress Reports vis-à-vis National Environmental Legislation Framework

4x4x4 Balkan Bridges was focused on finalising a compiled document on the Chapter 27: Environment and Climate Change of the EU progress reports for Macedonia from 2007-2014, and relevant information on the national environmental legislation related to the selected topics (horizontal legislation, water and climate change), which in the next period will be used for identification of the progress/gaps with regard to the approximation to EU acquis. In addition, we maintained continuous communication with Metamorphosis related the ENV.net web platform.

Activities of the ENV.net team from Macedonia included participation in the final Conference “Developing a plan for safe water and sanitation in rural communities” organised by the NGO “Journalists for Human Rights (JHR)” in the EU Info Center (EU Delegation in Macedonia). The event was used to present the project ENV.net with special emphasis on the prospect of joint actions in the area of ​​water and possibility to present data from the Compendium created as part of their project at the ENV.net web platform.

On 22nd April, 2015 we had a meeting with Mr. Ylber Mirta, Head of the Department for Waters in the MoEPP. The aim of the meeting was to present the ENV.net project, and discuss possibilities for cooperation in the sector of water. In addition, contacts were mane with the EU mission in Skopje, with a same purpose: to present the project and consider possibilities for future cooperation related to the objectives of ENV.net.

Open Call’s without dead lines:

American Embassy Skopje

The U.S. Embassy Democracy Commission Grants Program

 

Norway Embassy in Serbia

Norway’s engagement for stability and development in South East Europe 

 

 2 3

 

 

ЕНВ.нет во Македонија: Извештаите на Европската комисија vis-à-vis националното законодавство од областа на животната средина

4х4х4 Балкански Мостови фокусот на работа го стави на финализирање на документот во којшто е даден преглед за Поглавјето 27: Животна средина и климатски промени од Извештаите на ЕК за напредокот на Република Македонија за периодот 2007-2014, како и релевантни информации за националното законодавство за животната средина поврзани со темите: хоризонтално законодавство, вода и климатските промени. Овој документ во наредниот период ќе се користи за идентификација и следење на напредокот / пропустите во однос на процесот на приближување на нашето законодавство кон она на ЕУ. Дополнително, тимот беше во постојана комуникација со Метаморфозис во врска со воспоставување на веб платформата на ЕНВ.нет.

Активностите на ЕНВ.нет тимот од Македонија вклучуваат и учеството во завршната конференција “Развој на план за безбедна вода и санитација во руралните заедници”, во организација на невладината организација „Новинари за човекови права (JHR)”. Настанот беше искористен за  претставување на проектот ЕНВ.нет со посебен акцент на можноста за заеднички активности во областа на води и презентирање на податоците од Компендиумот, креиран како дел од нивниот проект, на веб платформата на ЕНВ.нет.

На 22 април 2015 година имавме состанок со г-дин Илбер Мирта, раководител на Секторот за води при МЖСПП. Целта на средбата беше да се презентира ЕНВ.нет проектот, и да се дискутираат можностите за идна соработка со Секторот за води. Покрај тоа, контакти беа направени со мисијата на ЕУ во Скопје, со иста цел: да се презентира проектот и да се разгледаат можностите за идна соработка во однос на целите на ЕНВ.нет.